Haikara 1

Hyllyteline - Haikara

210,00 
Iso Oksakas 3

Kuivausteline - Iso Oksakas

360,00 
Iso Teeri 5

Kuivausteline - Iso Teeri

215,00 
Lokinsiipi 7

Tamppausteline - Lokinsiipi

240,00 
Maxi Teeri 9

Kuivausteline - Maxi Teeri

320,00 
Pikku Oksakas 11

Kuivausteline - Pikku Oksakas

253,00 
Pikku Teeri 13

Kuivausteline - Pikku Teeri

189,00 
Siivekäs 15

Kuivausteline - Siivekäs

325,00 
Teeren Oksat 17

Kuivausteline - Teeren Oksat

270,00 
TikanPuu 19

Kuivausteline - TikanPuu

420,00